MANUSKRIPVOORLEGGINGS
Malan Media ontvang graag manuskripte ter oorweging van publikasie. Riglyne vir skrywers:
 • Stuur asb u manuskrip elektronies na: publisher@malanmedia.co.za
 • Malan Media sal ontvangs erken sodra u manuskrip ontvang is.
 • Sluit ’n dekbrief in waarin u ’n kort uiteensetting verskaf van die manuskrip se aard en inhoud.
 • Dit sal die lees vergemaklik indien u die manuskrip in die volgende formaat kan stuur:
 1. Lettertipe: Times New Roman
 2. Lettergrootte: 12 pt / reëlspasie 1.5
 3. Eerste paragraafreël ingekeep.
 4. Voeg slegs EEN spasie na elke punt.
 5. Gebruik die “en-dash” vir aandagstrepe en nie die koppelteken nie.
 6. Dra sorg dat die kommatjie by ‘n deurgaans korrek is en nie verkeerdom nie.
SUBMISSION OF MANUSCRIPTS
Malan Media welcomes manuscripts to be considered for possible publication. Please take note of the following authors’ guidelines:
 • Kindly send your manuscript electronically to: publisher@malanmedia.co.za
 • Malan Media will acknowledge receipt of your manuscript.
 • Please include a cover letter in which you provide a short outline of the nature and content of your manuscript.
 • For ease of reading, Malan Media prefers to receive manuscripts submitted in the following format:
 1. Times New Roman
 2. Font size: 12 pt / line spacing 1.5
 3. First line of each paragraph: indented
 4. Insert only ONE space after a full stop.
 5. Use the en-dash symbol and not the hyphen, where applicable.